Vzdelávanie  

Akreditované školiace stredisko spoločnosti DoMo–PROTECTION s.r.o. ponúka školenia z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. 

Vykonávajú sa nasledovné školenia:
  • Vstupné a opakované školenie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Školenie podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy.
  • Vstupné a opakované školenie vedúcich zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Školenie podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy.
  • Školenie zástupcov zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Školenie podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy. Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  • Vstupné a opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou priemyselnou technikou – Školenie z vyhlášky SÚBP a SBÚ 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, súvisiacich noriem a praktická ukážka práce s prostriedkami osobného zabezpečenia.
  • Vstupné a opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou