Ochrana pred požiarmi 

  

Služby ochrany pred požiarmi zabezpečujeme podľa zákona NR SR č.314/2001 Z.z a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

 

  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia zákonnej dokumentácie  OPP
  • v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2001 Z. z. zabezpečenie po odbornej a organizačnej stránke pre zamestnancov odberateľa povinné školenia o ochrane pred požiarmi.
  • vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok všetkých objektov a v súčinnosti s ním prevedenie cvičného požiarneho poplachu
  • účasť pri protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru
  • šetrenie príčin vzniku prípadných požiarov
  • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti ochrany pred požiarmi

 

POZOR! Sankcie pre zamestnávateľa, ktorý nedodržiava predpisy na ochranu pred požiarmi:

Pokuty právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe sú ustanovené v  § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi nasledovne:

Ministerstvo vnútra SR alebo Okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone, pokutu až do výšky 16 596,- €  podľa závažnosti porušenia povinností.