Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Spoločnosť DoMo-PROTECTION v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle §22 zák. NR SR 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, v nasledovnom rozsahu:

 

  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia zákonnej dokumentácie  BOZP
  • vykonávanie kontrolnej činnosti
  • poskytovanie odborných konzultácii v oblasti BOZP
  • šetrenie a registrácia všetkých pracovných úrazov
  • vzdelávanie a oboznamovanie zamestnancov s platnými predpismi BOZP
  • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku
  • účasť pri všetkých kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti tak zamestnancov ako i verejnosti.

 

POZOR: Sankcie pre zamestnávateľa, ktorý nedodržiava predpisy bezpečnosti práce :

Pokuty za porušenie povinností zamestnávateľovi je oprávnený  udeliť Inšpektorát práce v zmysle §19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov až do výšky 100 000,-€, pri neodstránení nedostatkov do termínu určeného IP až do dvojnásobku a ak v dôsledku tohto porušenia  došlo k   smrteľnému   pracovnému   úrazu   zamestnanca,  najmenej 33 000,- €. Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa, ktorí v určenej lehote nesplnili povinnosti podľa § 16 alebo maria výkon inšpekcie práce, možno uložiť poriadkovú pokutu od 65 € do 650 €.